Ing. Matej Frolkovič
0948 137 756
Ing. Miroslav Mikuláš
0948 235 077
Komplexné stavebníctvo
Poradenstvo

FM prodizajn s.r.o. Vám ponúka komplexné poradenstvo v oblasti stavebníctva, v prípade otázok od projektových zámerov až po diagnostiku porúch stavieb Vám navrhneme optimálne riešenie, podľa najnovších technológií, postupov, noriem a legislatívnych procesov.

  V prípade Vašich otázok v oblasti stavebníctva nás kontaktujte.

meno:


email:


Vaša otázka:


(antispam) Koľko je 7 + 1?


Odstraňovanie patologických porúch stavebných objektov:

  Pre odstránenie poruchy stavebného objektu je najdôležitejšie zistenie skutočnej príčiny poruchy, a to dôslednou analýzou a rozborom, porovnávaním skutkových parametrov s parametrami predpisov.

Najčastejšie poruchy stavieb sa prejavujú:

- Tvorbou plesní

  Kľúčový faktor pre vznik plesní je prítomnosť, alebo absencia vody. Dostupnosť vody je podmienená kritickými povrchovými hodnotami vlhkosti na povrchu konštrukcií budov, pre väčšinu kolónií bytových plesní postačuje aby aktivita vody charakterizovaná pomerom čiastočného tlaku vodnej pary k čiastočnému tlaku nasýtenej vodnej pary na povrchu konštrukcie stúpla nad hodnotu 0,8 počas niekoľkých dní. Preto sa plesne objavujú na miestach kde je vysoká vlhkosť a zároveň najnižšia povrchová teplota.

  Na vylúčenie, respektíve eliminovanie plesní je potrebné splniť v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu menšou ako 80 % na každom mieste vnútorného povrchu teplotu, ktorá je bezpečne nad teplotou rosného bodu a vylučuje riziko vzniku plesní.

Eliminácia tvorby plesní zateplením. / Riziko vzniku plesní pre nízku povrchovú teplotu.

- Drevokaznými hubami

Poruchy drevených konštrukcií zapríčiňujú:
starnutie dreva,
zmena užívania budovy,
nevhodná úprava,
zaťaženie spôsobujúce nadmernú deformáciu,
napadnutie biologickými škodcami,
trhlinami v drevených prvkoch,
nekvalitným drevom,
chyby pri zhotovení konštrukcií,
nekvalitné spoje,
uzatvorenie vysokej vlhkosti v konštrukcii

  Najdôležitejšie opatrenia ochrany dreva je jeho sušenie, skladovanie, odborné zastavanie do stavieb a použitie ochranných prostriedkov na drevo.

- Zavlhnutím a výkvetmi solí

  Prevažná časť objektov určených k modernizácií a sanácií vyžaduje zhotovenie dodatočných hydroizolačných opatrení.
  Pri voľbe sanačnej metódy je nutné komplexne zvážiť činitele, ktoré ovplyvňujú vlhkostní režim stavby, tak aby sme preventívne predišli neúčinnosti sanačnej metódy zanedbaním niektorej príčiny zvýšenej vlhkosti. Nevhodná aplikácia a úprava môže často existujúci stupeň vlhkosti stavebných konštrukcií zhoršiť. Preto je nutné venovať potrebnú pozornosť špecifickým pomerom každého objektu a urobiť príslušné prieskumné práce a ich komplexné vyhodnotenie.
  Pri vyhodnotení príčiny zvýšenej vlhkosti a pre návrh sanácie je treba analyzovať podiel a dominantnú úlohu z niektorých foriem zdroju vlhkosti:

zrážková voda,
povrchová voda,
podpovrchová voda,
podzemná voda,
zemná vlhkosť,
kondenzovaná voda,
prevádzková voda,
vstavaná(technologická voda).

  Súčasné technológie ponúkajú široké možnosti sanácie vlhkého muriva a to priame ( izolácia vzduchovými dutinami, mechanickými metódami strojného podrezávania, zarážania vlnitých oceľových dosiek, elektrofyzikálne, elektronické, chemické metódy, úpravou povrchu muriva) a nepriame (odvodnenie základového a podzemného muriva drenážnymi systémami, ochrana spodnej stavby systémom vetracích kanálikov, úprava terénu v okolí stavby, úprava vnútorného prostredia stavebného objektu, úprava hydrogeologických vlastností základovej pôdy)

- Prasklinami

  Praskliny môžu vznikať z viacerých dôvodov, práve pri odstraňovaní prasklín je nutné poznať pravú príčinu ich vzniku.

  Praskliny spôsobené poruchou základovej konštrukcií:

  Účinky porúch základov sa často prejavuje vznikom porúch na vrchnej stavbe. Vrchná stavba je v týchto prípadoch zaťažená rozdielnou deformáciou. Od závislosti na vzájomnom pomere tuhostí a pevností konštrukcie a jej spojovacích väzieb vznikajú v konštrukcií buď nadmerné pretvorenia, alebo dochádza ku vzniku porúch prejavujúcich sa trhlinami, drtením a porušením materiálu konštrukcie.

  Medzi najčastejšie poruchy základových konštrukcií patrí:

  Zmena tvaru základovej škáry (jej zakrivenie a pohyb základového podložia),
nerovnorodé základové podložie,
zmeny geologických podmienok(hydrogeologických),
nekvalitné vyhotovenie základovej konštrukcie,
okolitá vegetácia.

  Ak základová konštrukcia nevyhovuje skutkovým alebo novo vzniknutým vplyvom a účinkom možno rekonštrukciu alebo sanáciu zhotoviť niekoľkými spôsobmi: rekonštrukcia vlastnej základovej konštrukcie,
úpravou vlastností základového podložia,
rekonštrukciou vrchnej stavby.

  Závažné stavy prejavujúce sa trhlinami vznikajú pri poruchách nosných murovaných konštrukcií, ohrozujúcich stabilitu objektu, oslabenie nosného systému či lokálne alebo celkovo.
Ďalšie nestatické poruchy murovaných konštrukcií spôsobené interakciou materiálov použitých na jednotlivé konštrukcie vznikajú postupným znehodnocovaním a rozpadom, vznikom trhliny – vznikajú v miestach najväčších namáhaní, najčastejšie vzájomnou interakciou s primárne nosnou konštrukciou účinkom vynúteného pretvorenia.

- Prirodzenou degradáciou a koróziou stavebných materiálov

- Poruchami plochých striech a skladanej krytiny

©2014, created by
ASGARD Software Solutions