Ing. Matej Frolkovič
0948 137 756
Ing. Miroslav Mikuláš
0948 235 077
Komplexné stavebníctvo
Inžiniering - Inžinierska činnosť v stavebníctve

   V oblasti inžinierskej činnosti a projektového manažmentu ponúkame našim klientom služby zamerané na odbremenenie množstva úkonov spojených s investičným procesmi vo výstavbe. Efektívnym inžinieringom a plánovaním sa dá vyhnúť viacerým zbytočným komplikáciám, ktoré môžu mať za následok predlžovanie času výstavby a navyšovania nákladov počas realizácií.

Ponuka našich služieb pozostáva najmä z.:

  • predjednania investičného zámeru s dotknutými osobami
  • vybavenia územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia
  • legalizácie stavieb, búracie povolenia
  • zastupovania investora voči tretím osobám (miestnym úradom, projektantom, dodávateľom stavby)
  • zabezpečenia stavebného dozoru - zabezpečenia dozoru investora
  • spracovania tendrov a pomoc pri výbere dodávateľov
  • tvorby rozpočtov

©2014, created by
ASGARD Software Solutions